LOCAL BUS SERVICES CONSULTATION LAUNCHED

Members of the public are being asked for their views on proposals to cut some bus services in Pembrokeshire in a consultation launched by Pembrokeshire County Council.

The Council says some services will have to be reduced next year because of the severe financial pressures facing Pembrokeshire and other local authorities.

Cuts in the Welsh Government and County Council’s transport budgets mean that the funding allocated to passenger transport services will be drastically reduced next year.

Cllr Phil Baker, Cabinet Member for Transport and Infrastructure, explained that although some local bus services are operated commercially in Pembrokeshire, the vast majority are subsidised by the County Council.

And he urged the public to take part in the consultation and make their views known.

“We would like as many people as possible to let us know which bus services are important to them so that future changes have the least negative impact,” he said.

“There will be questionnaires on local buses and at libraries, leisure centres, and customer service centres.

“It is also available online at www.pembrokeshire.gov.uk/have-your-say

“Please get in touch and give us your views.”

The closing date for comments is 31st December, 2018.

For further information, please contact Anna Wilson, Press and PR Officer, on 01437 775855. The Council’s press releases are also available on the Authority’s website: www.pembrokeshire.gov.uk/newsroom

LANSIO YMGYNGHORIAD GWASANAETHAU BWS LLEOL

 Mae ymgynghoriad, sydd wedi’i lansio gan Cyngor Sir Penfro, yn gofyn i aelodau o’r cyhoedd rannu eu barn ar gynlluniau arfaethedig i dorri rhai gwasanaethau bws yn Sir Benfro.

Mae’r Cyngor yn dweud y bydd yn rhaid lleihau rhai gwasanaethau flwyddyn nesaf o ganlyniad i bwysau ariannol sylweddol sy’n wynebu Cyngor Sir Penfro ac awdurdodau lleol eraill.

Mae toriadau yng nghyllid trafnidiaeth Llywodraeth Cymru a’r Cynghorau Sir yn golygu y bydd yr arian a glustnodir tuag at wasanaethau cludo teithwyr yn cael ei leihau’n sylweddol flwyddyn nesaf.

Eglurodd y Cynghorydd Phil Baker, Aelod Cabinet dros Drafnidiaeth a Seilwaith, er bod rhai gwasanaethau bws lleol yn gweithredu’n fasnachol yn Sir Benfro, mae’r mwyafrif helaeth yn cael ei gymorthdalu gan y Cyngor Sir.

Anogodd y cyhoedd i gymryd rhan yn yr ymgynghoriad, a lleisio eu barn.

“Byddem yn hoffi petai cymaint o bobl â phosib yn rhoi gwybod i ni pa wasanaethau bws sy’n bwysig iddynt, fel bod unrhyw newidiadau yn cael yr effaith negyddol leiaf,” meddai.

“Bydd holiaduron ar gael ar fysys lleol ac mewn llyfrgelloedd, canolfannau hamdden a chanolfannau gwasanaeth cwsmer.

“Mae hefyd ar gael ar-lein www.sir-benfro.gov.uk/dweud-eich-dweud

“Cysylltwch â ni a rhannwch eich barn.”

Y dyddiad cau ar gyfer derbyn unrhyw sylwadau yw 31 Rhagfyr 2018.

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch ag Anna Wilson, Swyddog y Wasg a Chysylltiadau Cyhoeddus, ar 01437 775855. Mae datganiadau i’r wasg y Cyngor hefyd ar gael ar wefan yr Awdurdod: www.sir-benfro.gov.uk/ystafell-newyddion

Note for Editors

Pembrokeshire County Council’s Budget Strategy for 2019-20 and beyond is being developed around a number of principles, including identified services to find cost reductions/efficiencies totalling 8% of their controllable net expenditure budget for 2019-20.