BUS PASS DROP-IN SESSIONS


Drop-in sessions have been arranged by the local authority for concessionary bus pass holders who are unable to renew their cards online.

Transport for Wales recently announced that ‘Concessionary Travel Cards’ are being introduced to replace the current passes which will expire on 31st December.

To renew a bus pass apply at: tfw.wales/travelcards
For those unable to do this or who do not have anyone to do it on their behalf, Pembrokeshire County Council is offering assistance through drop-in sessions at libraries in Pembrokeshire during November.
Those attending will need with them:

• their existing bus pass with its 19-digit number printed on the front
• date of birth
• the postcode their current card is registered to
• National Insurance number (if over 16) which is on pension statements, disability statements or pay slips.
The drop-in sessions are taking place at the following libraries on:
• Monday, 11th November, at: Tenby (between 10 am and 1pm) and Neyland (2 pm – 4 pm)
• Tuesday, 12th November: Fishguard (10 am – 1 pm) and St Davids (2 pm – 5 pm)
• Wednesday, 13th November: The Riverside, Haverfordwest (10 am – 1 pm) and Milford Haven (2 pm – 4 pm)
• Thursday,14th November: Narberth (10 am – 1 pm) and Saundersfoot (2 pm – 5 pm)
• Friday, 15th November: Pembroke (11 am – 1 pm) and Pembroke Dock (2 pm – 5 pm)
• Monday, 18th November: Milford Haven (10 am – 1 pm) and Pembroke Dock (2 pm – 5 pm)

• Tuesday, 19th November: The Riverside, Haverfordwest (10 am – 1 pm) and Crymych (3.30 pm – 5.30 pm)
• Wednesday, 20th November: Newport (2 pm – 4 pm)
• Thursday, 21st November: Fishguard (10 am – 1 pm)
• Friday, 22nd November: Tenby (10 am – 1 pm) Haverfordwest (2 pm – 5 pm).

For further information contact: Len Mullins, Press and Public Relations Manager, on 01437 775387. The Council’s press releases are also available on the Authority’s website: http://www.pembrokeshire.gov.uk

SESIYNAU GALW HEIBIO AR GYFER CARDIAU BWS
Trefnwyd sesiynau galw heibio gan yr awdurdod lleol i ddeiliaid cardiau mantais bws sy’n methu adnewyddu eu cardiau ar-lein.

Cyhoeddodd Trafnidiaeth Cymru’n ddiweddar bod ‘Cardiau Teithio Rhatach’ yn cael eu cyflwyno i ddisodli’r cardiau presennol fydd yn dod i ben ar 31ain Rhagfyr.

I adnewyddu cerdyn bws gwnewch gais yn: tfw.cymru/cerdynteithio
I’r rhai sy’n methu gwneud hyn neu sydd heb neb i’w wneud ar eu rhan, mae Cyngor Sir Penfro’n cynnig cymorth trwy sesiynau galw heibio mewn llyfrgelloedd yn Sir Benfro yn ystod mis Tachwedd.
Bydd angen y canlynol ar bawb sy’n dod:

• eu cerdyn bws presennol gyda’i rif 19 digid ar y blaen
• dyddiad geni
• y cod post lle cofrestrwyd eu cerdyn presennol
• rhif Yswiriant Gwladol (os ydynt dros 16) sydd ar ddatganiadau pensiwn, datganiadau anabledd neu slipiau cyflog.
Mae’r sesiynau galw heibio’n cael eu cynnal yn y llyfrgelloedd canlynol ar:
• Dydd Llun, 11eg Tachwedd: Dinbych-y-pysgod (10am – 1pm) a Neyland (2pm – 4pm)
• Dydd Mawrth, 12fed Tachwedd: Abergwaun (10am – 1pm) a Thyddewi (2pm – 5pm)
• Dydd Mercher, 13eg Tachwedd: Glan-yr-afon, Hwlffordd (10am – 1pm) ac Aberdaugleddau (2pm – 4pm)
• Dydd Iau, 14eg Tachwedd: Arberth (10am – 1pm) a Saundersfoot (2pm – 5pm)
• Dydd Gwener, 15fed Tachwedd: Penfro (11am – 1pm) a Doc Penfro (2pm – 5pm)
• Dydd Llun, 18fed Tachwedd: Aberdaugleddau (10am – 1pm) a Doc Penfro (2pm – 5pm)
• Dydd Mawrth, 19eg Tachwedd: Glan-yr-afon, Hwlffordd (10am – 1pm) a Chrymych (3.30pm – 5.30pm)
• Dydd Mercher, 20fed Tachwedd: Trefdraeth (2pm – 4pm)
• Dydd Iau, 21ain Tachwedd: Abergwaun (10am – 1pm)
• Dydd Gwener, 22ain Tachwedd: Dinbych-y-pysgod (10am – 1pm) Hwlffordd (2pm – 5pm).

Geiriad
Y cerdyn bws newydd.

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â: Len Mullins, Rheolwr y Wasg a Chysylltiadau Cyhoeddus, ar 01437 775387. Mae datganiadau’r Cyngor i’r Wasg i’w cael hefyd ar wefan yr Awdurdod: http://www.sir-benfro.gov.uk

Neyland Rowing Club Day Race

Return of the Cleddau Race day plan – 8th June 2019

 

Time/Date

Activity

Area

On Friday 7th June

 

First Aid area set up

 

Toilets/changing room prep

 

16:00 Training Room –

Yacht Club

 

16:00 Changing area –

Yacht Club

 

On the day 8th June

 

 

 

 

Arrive to set up for Bacon rolls, tea coffee etc.

 

Set up for registration and coxes briefing.

 

08:00 Picton Centre

 

 

 08:00 Picton Centre

 

 

Registration

09:00 Picton Centre

 

 

Coxes briefing

10:00 Picton Centre

 

 

First boats away

10.30am Haverfordwest

 

 

First boats arriving back

(Need access to starter cabin at Yacht club)

12:10 Neyland slipway

 

 

Food for rowers

13:00 Alumchine

 

 

Raffle and presentation of trophies

 

14:00 Alumchine

Notes:

Officials on the day will be – Waiting for confirmation as to whether a WSRA official will be attending.

Safety boats – PYC, NYC

Assistance required with:

1.   Flags for lead boat – Green, yellow and red

2.   Microphone as back up for PA system

3.   First Aiders – Janet, Linsey, Janine

4.   Raffle donations

Neyland Community Litter Pick

There was an excellent turnout on Saturday at St Clements Church Hall for a community litter pick in glorious sunshine. The event was part of Keep Wales tidy, and organised by Neyland and District Environment Enthusiasts, Plastic Free Neyland and St Clements Church.

Following the litter pick, soup and bread was served all made from ingredients without plastic packaging.

Adam Pollard-Powell spoke about Neyland’s Plastic Free Community bid, Mark Bond from Pembrokeshire County Council then spoke about the council’s recycling scheme and Tim Brown spoke about the upcoming quiz night at the Alumchime at 7.30pm on Tuesday April 9th in support of Plastic Free Communities.

[Best_Wordpress_Gallery id=”11″ gal_title=”LitterPickMarch2019″]

Neyland Vale Improvement

The popular walk through Neyland Vale had become very over grown over recent year but still remained a popular walk for many, so to kick start 2019, Neyland town council decided to invest in bringing it back to its glory by having the common land cut back and organised with the grass contractors to have it maintained on a regular basis. Clearing works was carried out by local company Roscoes and then the grass will be mowed by countryside as part of the help community’s scheme. The area will be left to grow and mature for 12 months when it will be looked at to plant some trees to become part of the Queens canopy for the commonwealth.

LOCAL BUS SERVICES CONSULTATION LAUNCHED

Members of the public are being asked for their views on proposals to cut some bus services in Pembrokeshire in a consultation launched by Pembrokeshire County Council.

The Council says some services will have to be reduced next year because of the severe financial pressures facing Pembrokeshire and other local authorities.

Cuts in the Welsh Government and County Council’s transport budgets mean that the funding allocated to passenger transport services will be drastically reduced next year.

Cllr Phil Baker, Cabinet Member for Transport and Infrastructure, explained that although some local bus services are operated commercially in Pembrokeshire, the vast majority are subsidised by the County Council.

And he urged the public to take part in the consultation and make their views known.

“We would like as many people as possible to let us know which bus services are important to them so that future changes have the least negative impact,” he said.

“There will be questionnaires on local buses and at libraries, leisure centres, and customer service centres.

“It is also available online at www.pembrokeshire.gov.uk/have-your-say

“Please get in touch and give us your views.”

The closing date for comments is 31st December, 2018.

For further information, please contact Anna Wilson, Press and PR Officer, on 01437 775855. The Council’s press releases are also available on the Authority’s website: www.pembrokeshire.gov.uk/newsroom

LANSIO YMGYNGHORIAD GWASANAETHAU BWS LLEOL

 Mae ymgynghoriad, sydd wedi’i lansio gan Cyngor Sir Penfro, yn gofyn i aelodau o’r cyhoedd rannu eu barn ar gynlluniau arfaethedig i dorri rhai gwasanaethau bws yn Sir Benfro.

Mae’r Cyngor yn dweud y bydd yn rhaid lleihau rhai gwasanaethau flwyddyn nesaf o ganlyniad i bwysau ariannol sylweddol sy’n wynebu Cyngor Sir Penfro ac awdurdodau lleol eraill.

Mae toriadau yng nghyllid trafnidiaeth Llywodraeth Cymru a’r Cynghorau Sir yn golygu y bydd yr arian a glustnodir tuag at wasanaethau cludo teithwyr yn cael ei leihau’n sylweddol flwyddyn nesaf.

Eglurodd y Cynghorydd Phil Baker, Aelod Cabinet dros Drafnidiaeth a Seilwaith, er bod rhai gwasanaethau bws lleol yn gweithredu’n fasnachol yn Sir Benfro, mae’r mwyafrif helaeth yn cael ei gymorthdalu gan y Cyngor Sir.

Anogodd y cyhoedd i gymryd rhan yn yr ymgynghoriad, a lleisio eu barn.

“Byddem yn hoffi petai cymaint o bobl â phosib yn rhoi gwybod i ni pa wasanaethau bws sy’n bwysig iddynt, fel bod unrhyw newidiadau yn cael yr effaith negyddol leiaf,” meddai.

“Bydd holiaduron ar gael ar fysys lleol ac mewn llyfrgelloedd, canolfannau hamdden a chanolfannau gwasanaeth cwsmer.

“Mae hefyd ar gael ar-lein www.sir-benfro.gov.uk/dweud-eich-dweud

“Cysylltwch â ni a rhannwch eich barn.”

Y dyddiad cau ar gyfer derbyn unrhyw sylwadau yw 31 Rhagfyr 2018.

Am ragor o wybodaeth, cysylltwch ag Anna Wilson, Swyddog y Wasg a Chysylltiadau Cyhoeddus, ar 01437 775855. Mae datganiadau i’r wasg y Cyngor hefyd ar gael ar wefan yr Awdurdod: www.sir-benfro.gov.uk/ystafell-newyddion

Note for Editors

Pembrokeshire County Council’s Budget Strategy for 2019-20 and beyond is being developed around a number of principles, including identified services to find cost reductions/efficiencies totalling 8% of their controllable net expenditure budget for 2019-20.

 

 

 

Environmental Enforcement on litter picking and dog fouling

Many of you will be aware that over the past months the Environmental Services team have been working towards bringing in an enforcement team to deal with environmental issues, including dog fouling and littering.

This is to inform you that we have carried out a successful tender and awarded a contract to a specialised company “District Enforcement”. District will be operational on the streets of Pembrokeshire as from the 10th September, 2018.

The Environmental Services team have been working through the mobilisation plan with the company and you will probably have seen the recent press release.

The contract will deal initially with littering, dog fouling and other anti-social behaviour.

From listening to yourselves and residents we know how important it is for our local area to be clean, free from litter and dog fouling and a pleasant environment in which to live. Despite all Pembrokeshire County Council’s efforts to keep the area clean and litter-free some individuals continue to drop litter, fail to clean up after their dog or carry out other anti-social behaviour.

As part of a continuing commitment to improve the local environment for the benefit of us all this contract will enable us to increase our capacity to deal with environmental
enforcement across the County.

Uniformed Environmental Enforcement Officers will be operating in all parts of the County on the streets, car parks and on other open land that the public have access to. Anyone
witnessed littering by the officers will be issued with a £150 fixed penalty notice, which will be discounted to £75 if paid within 10 days.

We are asking for your support to make improvements to the local environment by bringing our enforcement approach to the attention of your constituents.

If you have any details regarding problem areas within your community or any queries please contact environmentalcrime@pembrokeshire.gov.uk

Sunday Bus to Withybush Hospital

Poster about Withybus bus service

Picking up from Tenby, Saundersfoot, Kilgetty, Pembroke, Pembroke Dock, Neyland, Milford Haven and Hakin, Haverfordwest
and villages in between.
Arriving at Withybush between 1:20 p.m. and 2:30 p.m.
Leaving Withybush between 3:30 p.m. and 4:40 p.m.

Booking Essential
Book on mobile: 07946 828 298
£5 to £7 return adults, £2.50 to £3.50 children
Concessionary Bus Pass holders travel free.

Neyland Youth Club News – Spring & Summer Terms


This year a new member of staff, Max Macintosh, has joined us for our Monday Youth Club session. Mondays have always been our busiest night and it is great to have four members of staff who are able to facilitate a range of activities with our members. We have been able to offer a variety of session’s e.g. Blow Painting, making Dream Catchers, Timed Challenges indoors whilst outside Cricket, Capture the Flag and Tennis have proved as popular as ever. Our themed nights have included; National Safeguarding Week, Chinese New Year, Mardi Gras, St David’s Day and a Valentine’s Day Mr & Miss Competition.

Attendance figures have varied from around 40 in the winter to single figures when we have had exceptionally hot weather. Our Youth Forum membership has also dropped, although those who have continued to attend have carried out fund raising for a social evening with the Twinning Group from Sanguinet , were successful in a Pembrokeshire Youth Bank grant application and have taken part in the Welsh Youth Parliament consultation. The grant was used to buy bedding plants which have been planted in pots at Neyland Community School, the remaining money will be used to buy bulbs which can be planted this Autumn ready for next Spring. We have also been given £100 from the Police and Crime Commissioner for Dyfed-Powys, we intend to put this towards improving the appearance of the front of the building.
The Summer Programme this year offered the following; Skateboard deck build & design in the Youth Club, a trip to Rampworld Cardiff (indoor recreational facility for scooters and skateboarders), Court Out (a look behind the scenes at Court proceedings),TYF – Sea Change ( Two days of outdoor adventures) and a Welsh Residential.

Our social evening with the young people of Sanguinet was a great success; we had perfect weather, a fish and chip supper and enjoyed a game of cricket. Some of our members were able to practice their French language skills whilst others used a translation app on their phones, staff were able to discuss the communities they live in and the similarities between them.
Youth Club Opening Times – Autumn Term starting from 18th September 2017
Monday
5.00 – 6.30 After School Club 6.30 – 8.30 Youth Club
Tuesday
5.00 – 6.30 Alternative weeks Youth Forum or Hair & Beauty Club
Wednesday
4.30 – 6.30 After School Club

All sessions are FREE and members have to be Year 7 and above to attend

Origins: Exploring the Early History of Neyland and Llanstadwell

Dr Simon Hancock and Mrs Maureen Molyneux
Dr Simon Hancock and Mrs Maureen Molyneux of the Lord Gordon Parry Fund

An exhibition entitled ‘Origins: Exploring the Early History of Neyland and Llanstadwell’ was recently installed at Neyland Library. Curated by Dr Simon Hancock, the display of artefacts and historic maps shows the history of the locality to go back many centuries to the Bronze Age and beyond. The focus of the railway and Brunel has meant that the early history of Neyland and the other settlements like Scoveston, Waterston, Newton, Norton and other places have often been overlooked. The display considers the names and origins of the settlements and the locally-found artefacts include a delicate whalebone comb, civil war era cannon ball, medieval figure of St James, head of a Roman figurine and much more. The display has been made possible thanks to funding from South Hook LNG and a generous donation from a fund in memory of the late Lord Gordon Parry who loved history. Mrs Molyneux said ‘I think everyone should welcome the exhibition and make people think of the origins of the communities in which we live today. It was an inspired idea by Dr Hancock to put on such a display.’